Att bo i en en samfällighet

Att bo och leva i en samfällighet ger oss boende flera fördelar, men det ställer också särskilda krav på oss.

Vi är många som ska leva förhållandevis nära varandra och som behöver vara rädda om och vårda samfällighetens gemensamma anläggningar.

Dessutom måste vi vara rädda om varandra. Alla måste verka för att en god gemenskap upprätthålls så att vi upplever att det är positivt och trivsamt att bo här.

För att detta ska ske behövs ett ömsesidigt hänsynstagande. Det betyder att vi följer i samhället accepterade normer. Var och en har stora möjligheter att skapa en positiv anda och en god gemenskap på sin gata och inom samfälligheten.

Nedan följer några rekommendationer, som kan hjälpa oss till en trivsam tillvaro:

  • Hindra/begränsa inte framkomligheten inom området genom parkerade fordon!
  • Använd i första hand ditt garage när du ställer ifrån dig bilen. Varje fastighet disponerar ett garage, och det finns ett begränsat antal parkeringsplatser inom samfällighetens område.
  • Förare av bil, motorcykel, moped och cykel uppmanas att hålla låg fart och iaktta stor försiktighet vid färd till och från samt inom området. Dessutom bör fordonet framföras så att störande buller minimeras.
  • Undvik genomfartstrafik i eller mellan de olika delområdena inom samfälligheten.
  • Samfällighetens garage och förråd ska normalt vara låsta.
  • Rastning av hundar bör ske med omdöme och ansvar.
  • Bullrande motorredskap (T ex gräsklippare) bör inte användas före kl 08 eller efter kl 21. Tänk på att det kan finnas boende som har skiftarbete och/eller småbarn som behöver sova dagtid.
  • Fastighetsägarna, som alla är medlemmar i samfälligheten, uppmanas att vara rädda om och medverka i skötseln av samfällighetens gemensamma anläggningar.
  • Som fastighetsägare bör du deltaga i förekommande föreningsstämmor. Det är bl a då som du har möjlighet att påverka hur samfälligheten ska fungera och skötas.