Definitiv Dagordning – Årsstämma – Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00

Kallelse till årsstämma

Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00

Preliminär dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande fastighetsägare samt granskning och godkännande av fullmakter
3. Val av ordförande vid stämman
4. Val av sekreterare vid stämman
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Fastställande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor
8. Styrelsens redovisningshandlingar
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Styrelsens förslag till resultatbudget och investeringsplan
13. Fastställande av årsavgift
14. Arvoden till styrelsen och övriga förtroendevalda
15. Av tidigare stämmor ålagda ärenden
• Val av valberedning
16. Av styrelsen hänskjutna ärenden
• Underhållsplan
• Rörinspektion av kvartersgården med fotografering
17. Inkomna motioner
• Motion 1 – Poolen
• Motion 2 – Poolområdet
• Motion 3 – Självförsörjning av örter

18. Val av ledamöter i styrelsen
19. Val av revisorer
20. Val av ledamöter i arbetsgruppen
21. Val av valberedning
22. Övriga frågor
• Skydd av utsatta hus med tillhörande byggnation
23. Stämmans avslutande

Välkomna!
Styrelsen