Kallelse till årsstämma / Preliminär dagordning / Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00

Kallelse till årsstämma

Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00

Preliminär dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande fastighetsägare samt granskning och godkännande av fullmakter
3. Val av ordförande vid stämman
4. Val av sekreterare vid stämman
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Fastställande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor
8. Styrelsens redovisningshandlingar
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Styrelsens förslag till resultatbudget och investeringsplan
13. Fastställande av årsavgift
14. Arvoden till styrelsen och övriga förtroendevalda
15. Av tidigare stämmor ålagda ärenden
16. Av styrelsen hänskjutna ärenden
17. Inkomna motioner.
18. Val av ledamöter i styrelsen
19. Val av revisorer
20. Val av ledamöter i arbetsgruppen
21. Val av valberedning
22. Övriga frågor
23. Stämmans avslutande

Motioner till stämman avlämnas i Samfällighetens brevlåda, Täbyvägen 236,
eller via mail (info@erikslund2se) senast den 25 februari 2024.

Välkomna!
Styrelsen