TELIA TV / BREDBAND / IP telefoni

Kort uppdatering med vad som händer med vårt avtal med Telia.

Enligt avtalet skall Telia vara klar med sin leverans inom 6 månader. Vi har blivit tilldelade en projektledare som för tillfället försöker koordinera att få ett slutdatum där Transits gamla nätverk och media-distribution kopplas bort. Därefter kommer Telias nätinfrastruktur ta över, den här ska ske samtidigt som Telia installerar nya fiberkonverter i alla 70 hushåll, dvs allt måste ske parallellt så vi inte blir av med internet och tv tjänster tillfälligt,
Enligt vårt sista samtal med Telia som var precis innan årsskiftet så väntar de på att få in allt material och resurser klart under januari och ska återkomma till oss med ett datum där den nya tjänster kan kopplas på.
1) För de som idag anlitar sitt internet och TV tjänster från Telia samt Transit behöver inte göra någonting – allt kommer att ske per automatik.
I detta fall skall man bara avvakta datum där Telias installatörer behöver ha tillgång till hemmet för installation av fiberkonverter samt uttag,
2) För de hushåll som har anlitat andra leverantörer, behöver de säga upp sina avtal själva – dock måste man avvakta tills Telia har satt ett datum för övergången, detta kommer vi att meddela senare.
Tanken är att inga hushåll ska behöva betala dubbla abonnemang under övergången.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

TELIA TV / BROADBAND / IP telephony
Brief update ang. what happens to our agreement with Telia.

According to the agreement with Samfälligheten Erikslund 2, Telia must be ready for delivery within 6 months. We have been assigned a project manager who is currently trying to coordinate an end date where Transit’s old network and media distribution will be disconnected. After that, Telia’s network infrastructure will take over, this will take place at the same time as Telia installs new fiber converters in all 70 households, ie everything must take place in parallel so we don’t lose internet and TV services temporarily.
According to our last conversation with Telia, which was just before the turn of the year, they are waiting to get all the material and resources ready in January and will get back to us with a date where the new services can be connected.
1) For those who today use their internet and TV services from Telia and Transit do not need to do anything – everything will happen automatically.
In this case, just await the (upcoming) date when Telia’s installers need access to the home for the installation of fiber converters and sockets.
2) For those households that have TV/Broadband subscriptions with other suppliers, you will need to terminate the agreements – however, you have to wait until Telia has set a date for the transition, we will announce this later.
The idea is that no household will have to pay double subscriptions fees during the transition.
Sincerely
The board