Förslag till nya stadgar

Stadgegruppens förslag till uppdaterade stadgar.
Två versioner av dokumentet:
Förslag uppdaterade stadgar 2019-09-03 – Det nya förslaget som bifogas kallelsen som skickas ut till höststämman.
Förslag uppdaterade stadgar 2019-09-03 (Ändringsmarkeringar) – En jämförelse mellan vårt förslag och den gamla versionen

Våra ändringar är:
– Ändra ordet ”skall” till ”ska”.
– Tagit bort ”I samfällighetsavgiften kan, i undantagsfall, även ingå avgift för gemensamt upphandlade avtal.” samt ”Avgift för gemensamt upphandlade avtal ingår inte i avgiftsbefrielsen.”
– Förtydligat att beslut om extra utdebitering sker på samma sätt som årsavgift fastställs, dvs ”stämmobeslut med två tredjedels majoritet”.
– Ändrat så att en fastighetsägare kan företrädas av en person med fullmakt, även om fullmaktstagaren/ombudet inte själv äger en fastighet i samfälligheten.
– Lagt till i avsnittet ”Kommentarer” att kommentarerna inte är en del av stadgarna.
– Ändrat i kommentarer hur man företräder sin fastighet när flera personer äger fastigheten.
– Lagt till i kommentarer att ”Årsstämma och höststämma anses båda vara ordinarie stämmor”.
– Skrivit om stycket om ”Skötsel och städning av gemensamhetsanläggningen”