Motioner

Tips till dig som vill ställa en motion till styrelsen.
Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå.
Några tips:
– Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
– Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
– Presentera förslaget och visa vad det går ut på i korta drag.
– Var specifik. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill. Vad är fördelarna?
– Motionen måste helst undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.
– Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på dator.
– Lämna motionen till styrelsen senast 4 veckor innan vår/höststämman, antingen i brevlådan Tv 236 eller till info@erikslund2.se .

Vid kallelsen till årmötet bifogas alltid motionen.
Styrelsen ger sitt utlåtande på årsmötet varefter alla närvarande vid årsmötet beslutar i ärendet.