Garage, parkering & trafik

Garage

Garagen ingår i gemensamhetsanläggningen och varje fastighet disponerar en garageplats. Denna garageplats kan därför inte hyras ut av fastighetsägaren till tredje man.

Garagen är sektionerade med en fast vägg som går från golv till tak. Varje sektion innehåller 3-4 bilplatser, som i vissa fall är avgränsade från varandra med nät. I en del sektioner har dessa bytts ut mot en vägg av annan konstruktion, som inte hindrar luftcirkulationen. Om du vill sätta upp en mellanvägg i ditt garage, kontakta då styrelsen för att få närmare anvisningar om hur en sådan vägg får se ut.

Varje bilplats har ett värmeelement vilket regleras via en central termostat.

Enligt ett beslut av årsstämman 2010 så stängdes elen till värmeelementen av för att sänka elkostnaderna.

Det är tillåtet att använda eluttaget i garaget till motorvärmare och kupévärmare till sin bil. Det däremot inte tillåtet att koppla in annan fast utrustning, t ex frys.

Garagen får endast användas till parkering av fordon.

Enligt beslut i samfälligheten från 1974 är det inte tillåtet att förvara brandfarliga vätskor eller varor i garagen. Detta beslut grundas på följande brev från dåvarande brandchefen i Täby, som här citeras i sin helhet:

                                                                 Till boende i Erikslund

För undanröjande av ev missuppfattningar om rätten att förvara brandfarliga varor (bensin etc) får jag meddela:

I lägenhet får förvaras

                      2 l i mindre kärl, häri inrymmes färger, lösningsmedel och liknande eller

                      10 l i explosionssäkert kärl, ej plastdunk eller liknande.

I källare, garage, får förvaras i explosionssäkert kärl

25 l inom avgränsat utrymme, t ex i garaget till en fastighet. I större garage gemensamt för samtliga bilplatser, icke per bilplats. Brandskyddsbegränsningen skall utgöras av brandmur; träreglar med gipsplattor är icke brandmur.

Lager av större omfattning än ovan kan icke ske inom Erikslund.

G H Palm

Brandchef

Montage av fjärrstyrd garageport

Garagen är samfällighetens egendom. En medlem kan dock på egen bekostnad köpa in och installera en automatisk dörröppnare om den så önskar. Eftersom dörröppnaren köpts av den enskilde medlemmen ligger även underhållsansvaret på medlemmen.

Vid avflyttning är det medlemmens ansvar att återställa dörren i sitt ursprungliga skick.

Om den som flyttar kommer överens med den nya husägaren om överlåtelse av den automatiska dörröppnaren övertar den nya husägaren ägandet och ansvaret för dörröppnaren.

Om en medlem önskar installera en automatisk dörröppnare ska styrelsen informeras.

Inbrott i bil och garage

Trots sjutillhållarlåsen lär det bli inbrott eller inbrottsförsök i garagen. Förvara därför inte dyrbara verktyg eller däck i garaget. Den allmänna trenden, enligt Närpolisen i Täby, är att inbrott och åverkan på och i parkerade bilar ökar. Plocka därför själv bort alla värdeföremål när du lämnar bilen. För att förhindra eller försvåra ”slangning” av bensin kan ett låsbart tanklock hjälpa.

Vid inbrott eller annan åverkan skall du omgående anmäla händelsen enligt följande:

  1. Anmäl inbrott/åverkan till polisen
  2. Anmäl även stölden eller incidenten till styrelsen för att den skall kunna föra statistik, som sedan kan presenteras för polisen
  3. Anmäl åverkan på garaget – samfällighetens egendom – till styrelsen
  4. Anmäl stöld av gods till det egna försäkringsbolaget

Lås alltid sjutillhållarlåset!

Vintertid, sopa ut snön en meter från garageporten så tar snöröjaren hand om den.

Parkering

All parkering skall ske på parkeringsplatsen. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att parkera i gränderna och på gräsytorna. Brandkåren kontrollerar då och då att utryckningsvägarna inte är blockerade.

Det finns ungefär lika många parkeringsplatser som det finns fastigheter. Parkering skall ske endast i de markerade rutorna. Parkeringen är endast avsedd för parkering av personbilar som används året runt. Fordon som husvagnar, husbilar, släpvagnar och liknande fordon får ej parkera på samfällighetens parkering annat än för i- och urlastning i samband med resa.

Vissa platser reserveras vintertid för upplägg av snömassor vid plogning.

Skrotbilar och avställda bilar får inte parkeras på parkeringen.

Trafik i området

Erikslund är planerat och byggt enligt en helt trafikdifferentierad stadsplan.

Kvarteret har parkeringsyta och garage i anslutning till infarten och det har medfört att gång- och cykeltrafik har kunnat separeras från biltrafiken. Det är viktigt att vi iakttar denna uppdelning och undviker bilkörning inom kvarteret.

Naturligtvis kan man ha anledning att ibland behöva köra bil ända fram till bostaden, men det skall endast vara i undantagsfall och inte regelmässigt.

Var mycket försiktig och sparsam med bilkörning inne i kvarteret.

Tänk på att gränderna är smala och att sikten ofta är skymd.

Tänk också på att barnen använder gränderna som sin lekplats och det skall de kunna göra utan att känna rädsla för att bli överkörda.

Mopedtrafik

Mopedtrafik är inte tillåten inom kvarteret. Däremot får man åka moped på de kommunala gång- och cykelvägarna, d v s den ring som omgärdar vårt kvarter.

Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilen inom området eftersom dagvattenbrunnarna saknar oljeavskiljare.