Ingen uthyrning av kvartersgården under sommaren.

Under större delen av juli och början av augusti kommer vi inte ha möjlighet att hyra ut kvartersgården. Det saknas medlemmar i vår arbetsgrupp som har möjlighet att dela upp ansvaret i jourveckor och då efterfrågan var låg förra sommaren (fyra uthyrningar med sammanlagd intäkt på 400 kr) har styrelsen sagt ok till en paus gällande uthyrning. Se även info på hemsida och på anslagstavla i kvartersgården.
Välkomna tillbaka att hyra igen (bokning via hemsidan) efter sommaren!

/ Kvartersgårdsgruppen

Vårstäddag 15 maj kl.09

Arbetsdag, söndagen den 15 maj, kl. 09:00

Vårfint i kvarteret!

Nu har det blivit dags att umgås med grannarna i Erikslund 2 över en kratta, pensel eller piassavakvast!
Väl mött vid förrådet söndagen den 15 maj kl. 09:00–15:30.

Vår arbetsledare Håkan Skärbo ser till att vi alla får uppgifter att utföra under dagen. Återkom till honom när en uppgift är utförd för avbockning och för att få en ny uppgift tills alla är utförda och dagen är slut.

Viktigt är att alla hjälps åt och är kvar tills att uppgifterna är slutförda.

OBS! Om du inte redan är aktiv i en arbetsgrupp så ska du under dagen skriva upp dig till en valfri grupp! Detta är obligatoriskt. 😊

Detta är en del uppgifter de som behöver göras under arbetsdagen (se full aktivitetslista vid förrådet):

  • Egenkontroller av lekplatserna.
  • Kratta, sopa i hela området. Se över buskar/träd/stengångar.
  • Montera fartgupp och utföra löpande vårunderhåll i området.

Det blir som vanligt en matpaus i arbetet

Om du har förhinder denna dag, vänligen maila info@erikslund2.se så ser vi till att du får möjlighet att bidra till vår gemensamma trevnad i vårt närområde vid ett annat tillfälle.

Med förhoppning om fint väder och en trevlig städdag!  Välkomna!

Hälsar, Styrelsen

Övergång till Telias bredband och IP-TV lösning

Påminnelse:
”Vår förening håller just nu på att gå över till Telias bredband och IP-TV lösning. För att övergången ska gå bra behöver två saker hända.
1. Entreprenören kommer kontakta er för att dra nya kablar från fiberdosan, till placering av nuvarande TV-uttag. Detta för att underlätta inkoppling av den nya IPTV boxen från Telia. I samband med detta besök kommer de även att byta/uppgradera den fiberdosa som sitter på vägarna.
2. När detta bytet görs så slutar tidigare TV-signal att fungera så det är viktigt att ni som boende följt instruktionerna som vi tidigare skickat och har säkrat era TV-koder som används för att aktivera boxarna efter bytet av fiberdosa. Så det är väldigt viktigt att ni kontaktar Telia för att aktivera era tjänster och få era TV-koder innan Tekniker besöket. Aktivering av era tjänster sker antingen via www.telia.se/aktivera eller över telefon per 020 202 070. Det är viktigt att ni inte väntar med detta då tidigare leverans är planerat att avslutas till den 31/3.”

Hälsar, Styrelsen

Uppgradering av fiberdosa

Telia/Eltel behöver komma in i våra hus för att byta ut fiberdosan, samt dra nya kablar för nätverk.

Om ni inte har fått kontakt med Telia/Eltel – ta kontakt med ansvarig på plats: 070-7839362

Telia modul – hämta

Hej grannar,
Det är fortfarande 22 hushåll som inte har hämtat sina Telia moduler.
Nu på onsdag 23/02 kl. 18:30 – 19:30 i poollokalen är sista tillfället att hämta ut din modul. Var snäll och avsätt tid för det då de som står där gör det på sin fritid.
Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Info om nya Tjänster från Telia

Hushåll som idag anlitar andra leverantörer än Telia samt Transit för sina TV/internet tjänster, behöver själva säga upp sina avtal så att sista dag för den gamla tjänsten är 22-03-31. (ni som har dessa tjänster från Telia samt transit kommer att upphöras per automatik)

Om allt utfaller enligt plan kommer den nya Teliatjänsten komma igång gradvis i området under mars. Dock kommer Telia inte att debitera någon avgift för mars utan första debitering blir för april.

Alla hushåll måste också vara tillgängliga – på någon avtalad tid – under mars så att Telia-teknikerna kan komma in för installation av den nya lösningen i era bostäder.

Viktigt att komma ihåg är att det är normalt är en månads uppsägningstid hos leverantörerna så uppsägning bör ske snarast, men absolut senast 28/2. Återigen: sista dag för den gamla tjänsten skall vara 22-03-31 för att slippa dubbeldebitering.

Ni hittar relevant information baserat på era val i vår hemsidan. www.erikslund2.se

Val 1: Fullständiga grundtjänster (internet, tv, telefoni) via Telia.

Se dokumentation ”Telia information – Samfälligheten Erikslund 2 Triple Play” samt ”TSP-4746_3-2109 250 m Lagom o telefoni”, här kommer samfälligheten dela ut två digitalboxar samt en router till varje hushåll

Kom till pool lokalen och hämta era boxar den 22-02-18 kl 18:30 till 19:30 alternativ 22-02-20 kl 18:00 till 19:00

Val 2: Enbart grundläggande TV via Telia samt val av internet etc från annan leverantör (se https://anslutning.telia.se/tjanster)

Se dokumentation ”Telia information – Samfälligheten Erikslund 2 (TV-Start)” samt ” TSP-4418_6-2109 Start”. Här kommer telia skicka en digitalbox när och om ni aktiverar TV tjänsten.

Ps:
Övriga streamingtjänster (ex Viaplay, disney+…. ) som man har beställt separat kommer inte påverkas av denna övergång.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Telia information – Samfälligheten Erikslund 2 Triple Play
TSP-4418_6-2109 Start
TSP-4746_3-2109 250 m Lagom o telefoni
Telia information – Samfälligheten Erikslund 2 (TV-Start)

TELIA TV / BREDBAND / IP telefoni

Kort uppdatering med vad som händer med vårt avtal med Telia.

Enligt avtalet skall Telia vara klar med sin leverans inom 6 månader. Vi har blivit tilldelade en projektledare som för tillfället försöker koordinera att få ett slutdatum där Transits gamla nätverk och media-distribution kopplas bort. Därefter kommer Telias nätinfrastruktur ta över, den här ska ske samtidigt som Telia installerar nya fiberkonverter i alla 70 hushåll, dvs allt måste ske parallellt så vi inte blir av med internet och tv tjänster tillfälligt,
Enligt vårt sista samtal med Telia som var precis innan årsskiftet så väntar de på att få in allt material och resurser klart under januari och ska återkomma till oss med ett datum där den nya tjänster kan kopplas på.
1) För de som idag anlitar sitt internet och TV tjänster från Telia samt Transit behöver inte göra någonting – allt kommer att ske per automatik.
I detta fall skall man bara avvakta datum där Telias installatörer behöver ha tillgång till hemmet för installation av fiberkonverter samt uttag,
2) För de hushåll som har anlitat andra leverantörer, behöver de säga upp sina avtal själva – dock måste man avvakta tills Telia har satt ett datum för övergången, detta kommer vi att meddela senare.
Tanken är att inga hushåll ska behöva betala dubbla abonnemang under övergången.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

TELIA TV / BROADBAND / IP telephony
Brief update ang. what happens to our agreement with Telia.

According to the agreement with Samfälligheten Erikslund 2, Telia must be ready for delivery within 6 months. We have been assigned a project manager who is currently trying to coordinate an end date where Transit’s old network and media distribution will be disconnected. After that, Telia’s network infrastructure will take over, this will take place at the same time as Telia installs new fiber converters in all 70 households, ie everything must take place in parallel so we don’t lose internet and TV services temporarily.
According to our last conversation with Telia, which was just before the turn of the year, they are waiting to get all the material and resources ready in January and will get back to us with a date where the new services can be connected.
1) For those who today use their internet and TV services from Telia and Transit do not need to do anything – everything will happen automatically.
In this case, just await the (upcoming) date when Telia’s installers need access to the home for the installation of fiber converters and sockets.
2) For those households that have TV/Broadband subscriptions with other suppliers, you will need to terminate the agreements – however, you have to wait until Telia has set a date for the transition, we will announce this later.
The idea is that no household will have to pay double subscriptions fees during the transition.
Sincerely
The board

Arbetsdag Sön 24 oktober kl.09:00

Inbjudan till höstarbetsdag 2021

Nu har det blivit dags igen att umgås med grannarna i Erikslund 2 över en kratta,
häcksax eller piassavakvast!
Vi ses vid förrådet söndagen den 24 oktober kl 09:00 där vår arbetsledare
Håkan ser till att vi alla får uppgifter att utföra under dagen.

Viktigt är att alla hjälps åt och är kvar tills uppgifterna är slutförda.
Några av uppgifterna under städdagen:
– Underhåll/rensning av ogräs i dräneringen vid slänten
– Kontroll av lekplatserna
– Beskära buskar och häckar
– Ordna med kaffe och bulle till de som sliter (om någon eller några kan
tänka sig att baka innan så vore det trevligt)
Det blir som vanligt en paus i arbetet där det bjuds på något att äta för dem som
deltar! Lunchen serveras kl.13.

Om du har förhinder denna dag, vänligen maila info@erikslund2.se så ser vi till
att du får möjlighet att bidra till vår gemensamma trevnad i vårt närområde vid
ett annat tillfälle.
Med förhoppning om fint väder och en trevlig städdag!
Välkomna! Hälsar, Styrelsen

 

Information del 2 – Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

V 47: 16 nov-20 nov

Enligt utdelat information 2020-10-18 kommer elen i garagen att underhållas under november.
Under v 47, dvs 16 nov-20 nov kommer Nymans el att utföra arbetena i garagen. Den totala arbetstiden beräknas ta 1 vecka. Men det förutsätter att inget oförutsett händer och att vi alla har förberett enligt tidigare utlämnad information.
Vi återkommer närmare när vi vet exakt vilken ordning garagen kommer att tas.
Påminner igen om att det är viktigt att de elektriker som kommer att arbeta i samtliga garage behöver ha fritt utrymme för att kunna arbeta effektiv och säkert.
De som har egna, privata uppsatta armaturer och som önskar att dessa ska sitta kvar måste senast 2020-11-08 skriftligen meddela styrelsen om detta. Maila styrelsen info@erikslund2.se med information. I annat fall kommer dessa att tas bort och kasseras.
De som önskar installera laddbox måste kontrollera vilka övriga i samma länga som har eller ska installera laddbox då dessa måste vara av samma märke för att lastbalanseringen ska fungera rätt. Elen till laddboxarna kommer att tas från det befintliga värmesystemet – radiatorerna.

Mvh
Styrelsen